Vabatahtlik

Foto: pixabay

Sotsiaalministeerium jätkab vabatahtlike kaasamise koostöö mudeli elluviimist hoolekandesüsteemis. Eesmärk on kaasata senisest enam vabatahtlikke hoolekandesüsteemi ja toetada vabatahtlike abiga eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul seni pakutavatele teenustele täiendavalt kõrvalabi, tuge või seltsi.

loe lahemalt ikoon

Sotsiaalministeeriumi hanke tulemusel viib perioodil 31.08.2021-31.10.2023 Eesti Külaliikumine Kodukant ellu projekti „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis“.

Projektiperioodil on võimalik toetada vähemalt 1800 eakat või täiskasvanud erivajadusega inimest üle Eesti. Tegevused viiakse ellu igas maakonnas, kokku vähemalt 60 kohalikus omavalitsuses.

„Paindlik ja inimlik tugi aitab olulisel määral kaasa eakate ja erivajadustega inimeste elukvaliteedile ning üksildustunde leevendamisele. Vabatahtlikul on rohkem võimalusi märgata inimese abivajadust ning teavitada sotsiaaltöötajat, kergendades sellega omavalitsuse koormust ennetustöö tegemisel,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Kodukandi projektijuht Krista Pegolainen-Saare sõnul on oluline silmas pidada, et vabatahtlike panus saab pakkuda väga tõhusat lisatuge ametlikele sotsiaalteenustele, kuid ei saa neid asendada. „Projekti raames värbamegi igasse maakonda koordinaatori, kelle ülesandeks on korraldada kaasatud vabatahtlike tegevusi maakonnas, suhelda kohalike omavalitsustega vabatahtlike värbamisel ja abivajajate kaardistamisel ning teha koostööd kogukondadega.“

Esimese analoogse sisuga pilootprojekti viis läbi Eesti Külaliikumine Kodukant aastatel 2018 – 2020. Eesti Külaliikumine Kodukant välja pakutud esmast nägemust koostöömudelist testiti 12 maakonnas ja 43 kohalikus omavalitsuses. Vabatahtlikud panustasid oma aega kokku 21 600 tundi ning kokku toimus 12 065 külastust või kontakti, mis hõlmasid erinevas vormis abi. Projekt kinnitas, et vabatahtlike süsteemne kaasamine hoolekande valdkonnas on täna veel uudne lähenemisviis. Samas on tänaseks loodud tugevad eeldused  – olemas on koolitatud vabatahtlikud, kes soovivad jätkata ning huvi panustada on olemas nii seltsidel, sotsiaaltöötajatel, hoolekande- ja tervishoiuasutustel kui ka abivajajatel endil.

Lisainfo projekti tegevuste kohta: https://kodukant.ee/vabatahtlikud-seltsilised/hanke-tutvustus-ja-meeskond/

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ vahenditest.

KOKKUVÕTE

Eestis on palju inimesi,
kes vajavad abi.

Alati pole vaja spetsialisti abi.

Mõnikord piisab lihtsamast toetamisest
ja inimlikust mõistmisest.