vaimupuu ikoonEetikakoodeks

Jaga:
image_print
Kirjuta toimetusele

MTÜ Vaimupuu eetika ja eesmärgid

puuleht

MTÜ Vaimupuu järgib oma põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

MTÜ Vaimupuu järgib vabaühenduste eetikakoodeksit.

puulehtMTÜ Vaimupuu väljendab ja esindab intellektipuudega ja psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste huvisid ning vajadusi.

puuleht

MTÜ Vaimupuu peab oluliseks intellektipuudega ja psüühikahäiretega inimeste kaasamist.

puulehtTöö puuetega inimestega on üks kodanikuühiskonna alustalasid.

puuleht

MTÜ Vaimupuu püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise ja täiuslikkuse poole.

puuleht

MTÜ Vaimupuu kasutab annetajatelt ja toetajatelt saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

puuleht

MTÜ Vaimupuu ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

puuleht

MTÜ Vaimupuu lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topelt rahastamisest.

puuleht

MTÜ Vaimupuu annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

puuleht

MTÜ Vaimupuu peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

puuleht

MTÜ Vaimupuu avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

puuleht

Informatsioon MTÜ Vaimupuu missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.

puuleht

MTÜ Vaimupuu on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

puulehtMTÜ Vaimupuu ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti.

puulehtHuvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

puulehtMTÜ Vaimupuu peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

puuleht

MTÜ Vaimupuu ei halvusta pahatahtlikult ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.