1

Eetikakoodeks

Eetikakoodeks

Jaga:
Kirjuta toimetusele

MTÜ Vaimupuu järgib vabaühenduste eetikakoodeksit


MTÜ Vaimupuu järgib põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

MTÜ Vaimupuu väljendab ja esindab vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste huvisid ning vajadusi.

MTÜ Vaimupuu peab oluliseks vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimeste kaasamist.

Töö puuetega inimestega on üks kodanikuühiskonna alustalasid.

MTÜ Vaimupuu püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise ja täiuslikkuse poole.

MTÜ Vaimupuu kasutab annetajatelt ja toetajatelt saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

MTÜ Vaimupuu ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

MTÜ Vaimupuu lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topelt rahastamisest.

MTÜ Vaimupuu annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

MTÜ Vaimupuu peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

MTÜ Vaimupuu avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Informatsioon MTÜ Vaimupuu missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.

MTÜ Vaimupuu on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

MTÜ Vaimupuu ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti.

Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

MTÜ Vaimupuu peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

MTÜ Vaimupuu ei halvusta pahatahtlikult ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.