1

MTÜ Vaimupuu eetika ja eesmärgid

MTÜ Vaimupuu eetika ja eesmärgid

Jaga:

MTÜ Vaimupuu järgib oma põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni
toimimisstandardeid.

MTÜ Vaimupuu järgib vabaühenduste eetikakoodeksit.

MTÜ Vaimupuu järgib Inclusion Europe’i reegleid ja väärtusi.

MTÜ Vaimupuu usub, et töö puuetega inimestega on üks kodanikuühiskonna alustalasid.

ühiskonnale pakkuda palju rohkem kui ühiskond arvata oskaks.

MTÜ Vaimupuu seisukoht on, et erivajadusega inimesed ei ole pelgalt abivajajad, neil on

MTÜ Vaimupuu eesmärk on intellektipuude ja/või psüühikahäirega inimeste kaasamine ühiskonda senisest tulemuslikumal moel – esmajoones sihtgrupile vajaliku info edastamisega neile mõistetavas lihtsas keeles.

MTÜ Vaimupuu väljendab ja esindab intellektipuudega ja/või psüühikahäiretega inimeste ja nende lähedaste huvisid ning vajadusi:

  1. Edastab sihtgrupile olulist infot lihtsas keeles, testides tekste vastavalt reeglitele.
  2. Korraldab üritusi, koolitusi ja konkursse intellektipuude ja/või psüühikahäirega inimestele.
  3. Korraldab koolitusi intellektipuudega inimestega tegelevatele ametnikele ja organisatsioonidele.
  4. Ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu,
    räägib kaasa intellektipuude ja/või psüühikahäirega inimesi puudutavatel teemadel,
    kartmata olla poliitiliselt ebakorrektne.

MTÜ Vaimupuu teeb kindlat vahet intellektipuude ja psüühikahäire vahel:
intellektipuue ei näita psüühikahäiret, psüühikahäire ei tähenda intellekti puudumist.
Need kaks erivajadust võivad käia käsikäes, aga ei pruugi.

MTÜ Vaimupuu peab oluliseks intellektipuudega ja/või psüühikahäiretega inimeste kaasamist neid puudutavate otsuste tegemisel.

MTÜ Vaimupuu peab oluliseks ligipääsetavust kõigi nelja peamise puudeliigi järgi,
tegeledes ligipääsetavusega intellektipuudega inimeste huvides, kasutades oma töös Inclusion Europe’i lihtsa keele reegleid ja logo.

MTÜ Vaimupuu kasutab annetajatelt ja toetajatelt saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

MTÜ Vaimupuu lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest.

Informatsioon MTÜ Vaimupuu missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik, läbipaistev ja arusaadav.

MTÜ Vaimupuu on oma otsustes ja tegevuses sõltumatu

ning hoidub sattumast ükskõik missuguse erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja seega ka avalikes huvides tegutsemise võimekuse.

MTÜ Vaimupuu ei halvusta pahatahtlikult ega laima teisi ühendusi, organisatsioone ega asutusi, nende seisukohti ega neis tegutsevaid isikuid. MTÜ Vaimupuu edastab ainult konstruktiivset kriitikat, mis oma otsekohesusega võib tekitada pettekujutelmi arrogantsist, ent ei ole mõeldud halvustamiseks, vaid üleskutsena vigade parandamiseks.

MTÜ Vaimupuu on valmis igakülgseks koostööks kõikide sarnaste eesmärkidega vabaühenduste, äriühenduste, organisatsioonide ja valitsusasutustega.