Tallinna Perekeskuses

Tallinna Perekeskus

Vaimupuu uuris Tallinna Perekeskuselt, missuguseid teenuseid keskus pakub.
Küsimustele vastas Talvi Karbe.

loe lahemalt ikoon

Millega perekeskus tegeleb?

Perekeskus pakub tuge ja nõustamist Tallinnas elavatele lastele ja alaealiste lastega peredele. Kokku on meil neljas erinevas teenistuses üheksa erinevat nõustamis- ja sotsiaalteenust. Kõik meie maja teenused on peredele tasuta.

Nõustamisteenistuse psühholoogide vastuvõtule võib pöörduda kõikide küsimustega, mis puudutavad lapse arengut ja kasvatamist, lapsevanemaks olemise raskuseid, keerulisi peresuhteid, traumaatilisi kogemusi või muud sarnast.

Pereteenistus hõlmab kolme teenust, kuhu saab tulla juhul, kui teenuse vajadus on eelnevalt hinnatud linnaosa lastekaitsetöötaja või sotsiaaltöötaja poolt.

Toetav pereteenus sobib peredele, kes vajavad intensiivset tuge erinevate raskuste ületamiseks ning igapäevaste küsimuste lahendamiseks.

Lapse ja lahuselava vanema kohtumiste teenus on mõeldud lapse ja temast eraldi elava vanema suhte taastamiseks ja/või hoidmiseks ning perelepituse teenus aitab lahku läinud vanematel sõlmida kokkuleppeid laste edasise elu korraldamiseks.

Väga head tagasisidet on saanud vanemakoolitus „Imelised aastad“, mis on mõeldud 3-8-aastaste laste vanematele.

Perekeskuse juures saavad kaasa lüüa ka vabatahtlikud tugiisikud ja mentorid, kes oma eeskuju ning positiivsusega toetavad noorte silmaringi avardamist, pakkudes neile erinevaid aktiivseid tegevusi ning suheldes kohtumiste vahel veebi teel.

Vabatahtliku tugiisiku teenus põhineb rahvusvaheliselt tuntud „Vanem vend, vanem õde“ programmil.

Kuidas pääseb keskuse teenuseid kasutama?

Nõustamise aja saamiseks tuleb helistada keskuse numbrile 6556970, suunamiskirja olemasolu pole vajalik. Vastuvõtud toimuvad praegu peamiselt telefoni ja interneti teel, eriolukorra lõppedes jätkame koha peal.

Lisaks pakume kirjalikku psühholoogilist nõustamist meie kodulehel asuva „Küsi nõu“ rubriigi kaudu.

Eraldi teenusena on olemas autistlike laste vanemate nõustamine veebi teel.

Pakute tugiisiku teenust raske või sügava puudega lastele. Mida see endast kujutab?

Tugiisikuteenust pakume erivajadusega lastele. Puude raskusastme määratlus ei ole teenusele saamise eelduseks. Teenust on õigus saada kõikidel lastel, kelle igapäevaseks toimetulekuks on vaja lisa tuge, ehk neil on mingisugune erivajadus.

Erivajaduseks loetakse ka andekust, õpiraskusi, kohmetust ja oskamatust käituda suhtlemist nõudvates olukordades.

Tugiisik toetab ja juhendab last vastavalt vajadusele – kas haridusasutuses, rehabilitatsiooniteenustele või huviringi saatmisel, liikumisel linnaruumis ja / või vabaaja eesmärgipärasel sisustamisel. Tugiisikuteenus toetab lapse iseseisvamat toimetulekut ja aitab lapsevanematel käia tööl ning vähendab lapsevanemate hoolduskoormust.

Kui palju laps teenust saab, sõltuvad lapse vajadusest. Mõne lapse puhul on see 20 tundi kuus,
mõne puhul 100-140 tundi kuus. Füüsilist abi vajava lapse teenusemaht on keskmisest suurem, sest ta vajab tuge nii haridusasutuses kui ka väljaspool haridusasutust liikumiseks.

Tallinna Perekeskusesse on sel aastal tugiisikuteenusele suunatud üle 400 lapse. Teenuse taotlemiseks Tallinnas tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna poole, kus hinnatakse täpne teenusevajadus ning tehakse vastav suunamisotsus teenuse saamiseks.

Kas pakute teenuseid ka täiskasvanud puuetega inimestele?

Perekeskuse teenused on mõeldud kõikidele Tallinna elanike registris olevatele lastele ja lastega peredele. Meie eesmärk on toetada perede toimetulekut ja laste heaolu.

Spetsiaalselt puuetega täiskasvanutele teenuseid meie asutus ei paku.

Kuidas on koroonakriis mõjunud perekeskuse teenustele?

Perekeskus on koroonakriisi ajal jätkanud kõikide teenuste pakkumisega. Koroonakriisist tulenevalt oleme õppinud töötama ja toimetama üle veebi ning kasutama erinevaid veebikohtumiste korraldamist võimaldavaid programme.

Mida koroonakriis on keskuse töötajatele õpetanud?

Koroonakriis on õpetanud meid veel rohkem väärtustama tublisid kolleege, kellega igapäevaselt sarnast tööd teeme ning kelle poole saame alati murede ja küsimuste korral pöörduda.

Töö on viimase aasta jooksul toimunud enamasti kodukontoris, kuid sellegipoolest pole kordagi olnud tunnet, et me oleme üksi. Otse vastupidi, tunneme jätkuvalt, et töötame ühiste eesmärkide nimel koos!

Mida peavad tegema need inimesed, kes tunnevad, et nad enam ei suuda kriisiga toime tulla?

Oluline on, et inimene ei jää oma mures üksi. Palju infot ja kogemuslugusid leidub veebist, kuid mure korral tasub kindlasti seda mõne oma lähedasega jagada. Lähedane saab olukorda jälgida ning kas või tasahaaval erinevaid abivõimalusi pakkuda. See võib teinekord nõuda suurt kannatlikkust, kuid raskustega toime tulemisel on professionaalsest abist alati kasu.

Psühholoogilise kriisiga toimetulekuks saab helistada telefonidel:

Eluliin eesti keeles (iga päev 19.00-7.00): 6558088
Eluliin vene keeles (iga päev 19.00-7.00): 655 5688
Hingehoiu telefon: 116 123
Ohvriabi: 116 006
Lasteabi telefon: 116 111

Erakorralisele vastuvõtule saab pöörduda psühhiaatriakliiniku valvetuppa aadressil Paldsiki mnt 52, tel. 6172650.

Psüühilise erivajadusega täiskasvanutele ja nende peredele pakub toetavaid teenuseid Tallinna Vaimse Tervise Keskus, lastega seotud murede puhul saab pöörduda Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuse poole.

KOKKUVÕTE

Pere-keskus pakub tasuta tuge ja nõustamist Tallinnas elavatele lastele ja nende lastega peredele.

Psühholoogide vastuvõtule võib pöörduda küsimustega, mis puudutavad

  • lapse arengut ja kasvatamist,
  • lapsevanemaks olemise raskuseid,
  • keerulisi peresuhteid,
  • traumaatilisi kogemusi.

Nõustamise aja saamiseks tuleb helistada numbrile 6556970.

Tugi-isiku-teenust pakutakse eri-vajadusega lastele.

Eri-vajaduseks loetakse ka

  • andekust,
  • õpi-raskusi,
  • kohmetust ja
  • oskamatust suhelda.

Tugi-isik toetab ja juhendab last vastavalt vajadusele.

Tallinna Pere-keskusesse on sel aastal tugi-isiku-teenusele suunatud üle 400 lapse.

Teenuse taotlemiseks Tallinnas tuleb pöörduda elu-koha-järgse linna-osa-valitsuse sotsiaal-hoole-kande osakonna poole.

Oluline on, et inimene ei jää oma mures üksi.