KOV19

Sotsiaalkindlustusamet korraldab puudega inimestele riigi poolt pakutavate sotsiaaltoetuste maksmist ning teenuste osutamist. Mitmeid sotsiaalteenuseid oma abivajavatele elanikele osutab ka kohalik omavalitsus. Lisaks seaduses ette nähtud sotsiaalteenustele võib kohalik omavalitsus pakkuda täiendavaid toetusi ja teenuseid. Nende pakkumine sõltub omavalitsuse võimalustest ning nende kohta info saamiseks tuleb pöörduda linna- või vallavalitsusse.

Riiklike toetuste saamiseks tuleb sul esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus, mille võid teha juba koos puude tuvastamise taotlusega.

Sotsiaaltoetused puudega inimestele on:

  • Puudega lapse toetus – makstakse kuni 16-aastase lapse eest.
  • Puudega tööealise inimese toetus – makstakse alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni.
  • Puudega vanaduspensioniealise inimese toetus – makstakse vanaduspensioniealistele inimestele.
  • Puudega vanema toetus – ühele puudega vanematest või last üksi kasvatavale puudega inimesele.
  • Õppetoetus – 10.-12. klassis, kutse- või kõrgkoolis õppivatele puudega noortele. Toetust ei maksta juuli ja augusti eest.
  • Täienduskoolitustoetus – tööalase enesetäiendamise korral.
  • Tasustatud hoolduspuhkus – lisapuhkepäevad täisealise sügava puudega inimese hooldajale.

Lisaks on seaduses ette nähtud tasuta sõidu õigus ühistranspordis kogu Eestis – kehtib puudega kuni 16-aastastele lastele, sügava puudega 16-aastastele ja vanematele inimestele, raske nägemispuudega inimestele ning sügava või raske nägemispuudega inimese saatjale (sh juhtkoer).