Erivajadusega laste tugiteenuse susteem muutub 1

Foto: Pixabay

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo leppisid kokku, et üheskoos alustatakse tegevusi koalitsioonileppes toodud erivajadustega laste tugisüsteemi uuendamiseks. Muudatuste eesmärk on pakkuda lastele kiiremat, tulemuslikumat ja terviklikumat abi.

loe lahemalt ikoon

Reformi käigus on plaanis ühendada sotsiaal- ja haridusvaldkonna hindamised, korraldus ja teenused, et pakkuda lastele abi tulenevalt nende terviklikest vajadustest. Nii Riigikontrolli auditid kui erinevad analüüsid kinnitavad, et erivajadusega laste abi saamine võib takerduda liigselt killustatud, aeganõudva ja bürokraatliku tugisüsteemi taha.

„Erivajadusega laste abi saamine ei tohiks sõltuda lapsevanema võimekusest esitada korduvaid taotlusi ja käia mööda erinevaid ametkondi,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja spetsialistid peavad astuma ühte jalga ning tegema omavahel koostööd selleks, et laps saaks oma vajadustele vastavat abi ning keegi ei kukuks süsteemi aukudest läbi.“

Mõlema valdkonna ministrite osalusel ja heakskiidul otsustati, et järgmisel nädalal moodustatakse valdkondade ülene töögrupp, mille ülesandeks on järgneva kahe aasta jooksul teha olulisi samme ja muudatusi nii seadusloomes kui praktikas, et teenuste kättesaadavuses saaks esikohale laste ja perede vajadused, väheneks erivajadustega ja abivajavate laste vanemate koormus toetavate teenuste taotlemisel ning tekiks selge fookus laste probleemide varajasele märkamisele ja abistamisele.

„Me teame, et lasteaedades ja koolides on tugipersonali puudu. Samas on haridusasutused head kohad, kus mugavalt ja varakult lastele vajalikke tugiteenuseid pakkuda. Seda saame teha vaid koostöös haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna vahel, et vähendada dubleerimist.
Oluline on hoida fookuses laps ja tema vajadused,“ ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Ministrid sõnastasid suulise koostööleppe tegutseda ühiselt laste ja perede huvides, et reformi tulemusel paraneks abi kättesaadavus ning väheneks killustatus sotsiaal-, tervishoiu- ja haridussüsteemi vahel.

Kohtumisel osalesid:

Signe Riisalo, sotsiaalkaitseminister,
Liina Kersna, haridus- ja teadusminister,
Rait Kuuse sotsiaalala asekantsler,
Kristi Vinter-Nemvalts, alus- ja põhihariduse, keele- ja noortepoliitika asekantsler,
Ulla Ilisson haridus- ja noorteameti juht,
Hanna Vseviov sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja,
Liina Lokko sotsiaalministeeriumi erivajadusega laste tugisüsteemi poliitikajuht,
Anniki Lai sotsiaalkaitseministri nõunik,
Ann Leppimann, haridus- ja teadusministri nõunik.

KOKKUVÕTE

Puuetega laste vanemad on ammu rääkinud,
et praegune tugisüsteem on keeruline
ja võib jätta lapsed abita.

Ministrid otsustasid teha süsteemi ümber,
et puuetega laste vanemad ei peaks enam
liiga palju vaeva nägema
ja lapsed saaksid vajalikke teenuseid.

Edaspidi vaadeldakse lapse vajadusi tervikuna,
tugiteenuseid ei pea taotlema eraldi
sotsiaal-, haridus- ja tervisevaldkonnas.

Ministrid kutsusid koostööle ka omavalitsusi ja spetsialiste.