loe lahemalt ikoon

1. Mis on puue?

Puue on tervise-kahjustus või erinevus
inimese kehas või vaimus,
mis takistab tal teistega võrdselt elus hakkama saada.

Puue võib olla kaasa-sündinud
või elu jooksul omandatud.

Puue võib aja jooksul muutuda,
kas raskemaks või kergemaks.

Puue on eri-vajadus:
iga puudega inimene vajab erilist,
ainult talle sobivat abi.

Puue ja puude raskus-aste tuvastatakse siis,
kui tervise-kahjustus või erinevus
segab oluliselt inimese elu
ja inimene vajab selle tõttu abi.

Kui inimesel tuvastatakse puude raskus-aste,
on tal õigus saada sellele vastavat
rahalist sotsiaal-toetust.

Tervise-kahjustus või erinevus,
mis inimese elu ei sega,
ei ole puue.

tuvastama– kindlaks tegema;
kinnitama, et asi on õige

Kui puuet ega puude raskus-astet ei tuvastata,
ei tähenda see, et inimene on terve.

Ainult arst saab öelda,
kas inimene on haige või terve.

2. Puude liigid

Kui inimesel on tervise-kahjustus või erinevus,
mis segab tema elu,
tuleb minna pere-arsti juurde.

Kui on vaja,
suunab pere-arst inimese eri-arsti juurde.

Eriarst paneb diagnoosi selle järgi,
missugune on inimese tervise-kahjustus või erinevus.

diagnoosarsti otsus, mis haigus inimesel on

ja kuidas seda ravida

Tervise-kahjustus või erinevus võib olla

 • keha osades
 • jäsemetes (näiteks: liikumispuue)
 • elundites (näiteks: südamepuudulikkus)
 • keha-osade töötamises ja toimimises
 • (näiteks: nägemispuue, diabeet, reuma, polüskleroos)
 • vaimus
  (näiteks: autism, intellekti-puue)

Puude liik määratakse kahjustatud osa järgi,
nagu diagnoosis kirjas.

Sagedasemad puude liigid on:

 • keele-puue ja kõne-puue
 • kuulmis-puue
 • liikumis-puue
 • nägemis-puue
 • psüühika-häire
 • intellekti-puue
 • liit-puue

Liit-puue tähendab, et inimesel on
vähemalt kaks erinevat puuet:
põhi-puue ja kaasnevad puuded.

Näiteks: liikumis-puue ja intellekti-puue.

Liit-puude korral määratakse puude raskus-aste
kõige raskema tervise-kahjustuse järgi.

3. Puude raskus-aste

Puude raskus-aste näitab,
kui raske puue on.

Puude raskus-astet hinnatakse inimese abi-vajaduse järgi.

Abi-vajadust näitab see,
kui palju inimese haigus või eri-vajadus
tema elu mõjutab.

 • Kas ta saab hakkama põhiliste tegevustega?
  Milles vajab abi?
 • Kuidas suhtuvad tema puudesse inimene ise ja ta lähedased?
 • Missugune on tema elu-keskkond?
  Kas ta elab maal või linnas, üksinda või koos teistega?
 • Kui palju aitavad teda ravimid, abi-vahendid või teenused?
 • Kui palju ta saab puude tõttu osaleda ühiskonna-elus?
  Kas ta saab teha tööd, mida tahab ja oskab?
  Millega ta tahab ja saab tegeleda vabal ajal?

Põhilised tegevused on:

 • liikumine
 • söömine
 • hügieeni-toimingud (pesemine, tualett)
 • riietumine
 • suhtlemine, aru-saamine ja õppimine

Kui inimene saab hakkama põhiliste tegevustega
ja tema seisund on raviga kontrolli all,
siis alati puude raskus-astet ei tuvastatagi.

Kui inimesel on raske põhiliste tegevustega hakkama saada,
tuvastatakse puude raskus-aste
vastavalt toime-tulekule
ja abi-vajadusele.

Puude raskus-astmed abi-vajaduse järgi

Töö-ealistel inimestel hinnatakse abi-vajadust selle järgi,
kui hästi inimene saab hakkama põhiliste tegevustega
ja ühiskonna-elus osalemisega.

 • keskmine puue: tegevused on raskendatud;
 • raske puue: tegevused on piiratud;
 • sügav puue: tegevused on täielikult takistatud.

Lastel ja vanadus-pensionäridel hinnatakse abi-vajadust selle järgi,
kui palju nad vajavad teiste inimeste abi ja juhendamist.

 • keskmine puue: inimene vajab abi ja juhendamist 1 kord nädalas;
 • raske puue: inimene vajab abi ja juhendamist iga päev;
 • sügav puue: inimene vajab abi ja juhendamist kogu aeg, päeval ja öösel.

Lisaks abi-vajadusele hinnatakse,
kas inimene vajab järele-valvet.

Puue võib aja jooksul muutuda,
kas raskemaks või kergemaks.

Sellepärast on vaja tuvastada puude raskus-aste
või pikendada puuet
6 kuu kuni 5 aasta järel.

Kui puude raskus-aste on varem tuvastatud,
on uue taotluse esitamise aeg kirjas viimases otsuses.

4. Kuidas taotleda puude raskus-astme tuvastamist?

Puude raskus-astme tuvastamise taotlemiseks on vaja:

 • taotlust,
 • arsti hinnangut.

 

tuvastama – kindlaks tegema;
kinnitama, et asi on õige

 

Näide: Antsul tuvastati raske puue.

See tähendab: Antsul on raske puue
ja ta saab puudega inimese toetust raske puude järgi.

Puude tuvastamisel on oluline inimese vanus:

 • Lastel ja vanadus-pensionäridel tuvastatakse ainult puue.
 • Töö-ealistel inimestel tuvastatakse töö-võime ja puue.

Arsti hinnang

Kõigepealt tuleb ühendust võtta oma pere-arstiga.

Kui tervise-häire on eriline või raske,
suunab perearst inimese eri-arsti juurde.

Eri-arstide vastuvõtule on pikad järjekorrad,
sellepärast tuleb varakult alustada.

Arsti hinnangu saab anda:

 • pere-arst
 • ravi-arst (kui tervise-häiret on juba ravitud)
 • eri-arst (näiteks: närvi-arst või südame-arst)
 • töö-tervishoiu-arst

Arst peab kirjeldama inimese tervise-seisundit.

Arstide hinnanguid võib olla mitu.

Arsti hinnang ei tohi olla vanem kui 6 kuud.

Arsti hinnangut ei ole vaja,
kui info tervise-seisundi kohta
on olemas Terviseportaalis.

(https://www.terviseportaal.ee)

Kui info tervise-seisundi kohta on Terviseportaalis olemas,
tuleb arstile teatada,
et inimene hakkab taotlust esitama.

Taotluse täitmine

Taotlus lapsele puude-astme määramiseks.
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/puude-tuvastamine/lapse-puude-tuvastamine

Taotlus töö-ealisele puude-astme määramiseks.
https://www.tootukassa.ee/web/sites/default/files/2022-08/T%C3%B6%C3%B6v%C3%B5ime%20hindamise%20taotlusvorm.pdf

Taotlus vanadus-pensioni-ealisele puude-astme määramiseks
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/puude-tuvastamine/vanaduspensioniealise-puude-tuvastamine

Taotluse võib täita ka paberil.

Selleks tuleb taotlus välja printida
või küsida taotluse vormi
Sotsiaalkindlustusametist või sotsiaal-töötajalt.

Taotlus läheb 2 asutusele:

 1. Töötukassa hindab töövõimet,
 2. Sotsiaalkindlustusamet määrab puude ja selle raskus-astme.

Pane tähele:

 • Töö-võimet hinnatakse ainult töö-ealistel inimestel.
 • Lastel ja vanadus-pensionäridel töö-võimet ei hinnata.
 • Taotluse vormid on kõigil üsna sarnased.

Taotlus on pikk ja põhjalik,
siin on palju küsimusi.

Taotluse täitmiseks tuleb võtta aega.

Kõikidest küsimustest tuleb aru saada
ja neile tuleb ausalt vastata.

Hea, kui on abiks tark sõber,

 • lähedane,
 • sotsiaal-töötaja,
 • tegevus-juhendaja
 • juhtumi-korraldaja (Töötukassas).

Tähtsad osad taotluses

 1. Toetused ja nende taotlemine

Puudega inimesele
makstakse puudega inimese toetust.

Osalise või puuduva töövõimega inimesele
makstakse töövõime-toetust.

Kui soovid saada puudega inimese toetust või töövõime-toetust,
tuleb see taotluses ära märkida.

Näide: Töö-ealine inimene soovib:

 • töövõime hindamist,
 • töövõime-toetust,
 • puude raskus-astme tuvastamist,
 • puudega inimese toetust.

Need read on märgitud ristikesega.

Puuderaskusaste

Kindlasti tuleb kirjutada panga-konto number,
kuhu toetus kantakse.

Puudega inimese toetuse ja töövõime-toetuse saamiseks
ei pea eraldi taotlust tegema.

 1. Kõrval-abi, rehabilitatsioon ja sotsiaal-teenused

Siia tuleb kirjutada kõik tervise-probleemid,
mille pärast inimene vajab teiste abi.

 1. Töötamine

Siia tuleb kirjutada kõik tervise-probleemid,
mis segavad töö tegemist või tööl käimist.

Taotluse esitamine

Internetis täidetud taotlus
tuleb esitada ise-teeninduses

https://iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee/dashboard/portal/login?url=%2Fdashboard%2Fportal
või saata e-posti teel
info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Paberil täidetud taotlus tuleb panna ümbrikku
ja saata posti teel sellel aadressil:
Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn.

Paberil täidetud taotluse võib viia ka sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Vaata siit, kus on lähim klienditeenindus.

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/asutus-uudised-ja-kontakt/kontaktid/klienditeenindused

Taotluses tuleb ära märkida,
kas otsust soovitakse posti teel või e-posti teel.

Kui taotlus on täidetud ja ära saadetud,
tuleb oodata otsust.

Otsus saabub 30 päeva jooksul.

5. Otsus

Töö-ealised inimesed saavad 2 otsust:

 1. Töötukassa otsus töövõime kohta,
 2. Sotsiaalkindlustusameti otsus puude ja selle raskus-astme kohta.

Lapsed ja vanadus-pensionärid saavad 1 otsuse:

 1. Sotsiaalkindlustusameti otsus puude ja selle raskus-astme kohta.

Otsus 1: töö-võime

Taotlus vaadatakse üle Töötukassas.

Otsuses märgitakse inimese töövõimet nii:

 • töö-võimeline: inimese tervise-probleemid ei sega töötamist
 • osaline töövõime: inimese tervise-probleemid segavad töötamist oluliselt
 • puuduv töövõime: inimese tervise-probleemid segavad täielikult töötamist

Iga inimese puhul on hinnang erinev,
arvestades tema tervise-probleeme.

Töövõime hindamise otsus kehtib 6 kuud kuni 5 aastat;
eriti raske seisundi puhul – kuni vanadus-pensioni-eani.

Töövõime-toetuse taotlemist ja
teenuseid vähenenud töövõimega inimestele
vaata tootukassa.ee.

Otsuse vaidlustamine

Kui inimene pole rahul
talle määratud töövõime otsusega,
saab ta seda vaidlustada 30 päeva jooksul
otsuse kättesaamise hetkest.

Otsus 2: puue ja puude raskus-aste

Taotlust hindab Sotsiaalkindlustusameti ekspertide komisjon.

Otsus tehakse selle järgi,
mis on kirjas taotluses
ja arsti hinnangus.

(Sellepärast tulebki taotlusesse kirjutada
väga täpselt ja ausalt,
missugune on tervise-seisund ja abi-vajadus.)

Otsuses on kirjas,
kas puude raskus-aste on tuvastatud
ja missugune see on.

Kui puue on tuvastatud,
saab inimene toetust ja soodustusi,
mis on puudega inimestele
seadusega ette nähtud.

Kui puuet ei tuvastata,
aga inimese töö-võime on langenud,
tuleb küsida abi Töötukassast.

Puude raskus-aste määratakse 6 kuuks kuni 5 aastaks.

Puude raskus-aste kehtib kindla kuu-päevani.

Otsuse vaidlustamine

Kui inimene ei ole rahul
talle määratud puude raskus-astme otsusega,
tuleb küsida abi Eesti Puuetega Inimeste Kojast.

https://www.epikoda.ee/oigusabi

Jurist aitab selgust saada,
kas puude raskus-aste on õigesti määratud.

6. Puude pikendamine

Kui puude raskus-astme kehtivuse aeg hakkab lõppema
ja inimese tervise-seisund ei ole paremaks muutunud,
tuleb esitada uus taotlus.

Uue taotluse esitamine käib sama-moodi,
nagu esimese taotluse esitamine.

Puude raskus-astme uuendamiseks
tuleb hakata valmistuma juba 2 kuud varem.

Taotlusele tuleb lisada arsti hinnang,
mis ei tohi olla vanem kui 6 kuud.

Arsti hinnangut ei ole vaja,
kui info tervise-seisundi kohta
on olemas Terviseportaalis.

(https://www.terviseportaal.ee)

Kui puude raskus-astet ei uuendata
ehk puuet ei pikendata,
ei saa puudega inimese toetust
ega ka teisi puudega inimese soodustusi.

7. Puudega isiku kaart ja soodustused puuetega inimestele

Kui puue ja puude raskus-aste on määratud,
saadetakse inimesele puudega isiku kaart.

Puudega isiku kaardiga saab
tõendada oma puude raskus-astet,
et saada teenuseid soodsamalt.

Koos puudega isiku kaardiga tuleb esitada isikut tõendav dokument.

Kaardid on olemas nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Näiteks: bussiga saavad Eestis sõita tasuta:

 • eelkooliealised lapsed,
 • puudega lapsed,
 • sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud,
 • raske nägemispuudega isikud,
 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatja,
 • nägemispuudega isiku juhtkoer.

Kaart kehtib sama kaua, nagu tuvastatud puude raskusaste.

Korduva taotluse korral saab uue kaardi siis,
kui saabub uus puude tuvastamise otsus.

Puudega isiku kaart annab soodustusi paljudes kohtades:

 • muuseumid,
 • teatrid,
 • kinod,
 • näitused,

Täpsemad puudega isiku kaardi soodustused
on kirjas Eesti Puuetega Inimeste Koja veebis.
https://www.epikoda.ee/soodustused

8. Puudega inimese toetuse maksmine

Kui inimesel tuvastatakse puue
ja määratakse puude-aste,
on tal õigus saada rahalist toetust.

Puudega lapse toetuse suurus:

 • keskmine puue – 138,08 eurot kuus
 • raske puue – 161,09 eurot kuus
 • sügav puue – 241,64 eurot kuus

Harvik-haigusega laps,
kellel pole puuet tuvastatud,
kuid kelle abi-vajadust on hinnatud,
saab toetust 161,09 eurot kuus.

Puudega vanadus-pensionäri toetuse suurus:

 • keskmine puue – 12,79 eurot kuus
 • raske puue – 26,85 eurot kuus
 • sügav puue – 40,91 eurot kuus

Puudega tööealise inimese toetuse suurus
sõltub puude raskus-astmest ja liigist.

See on 28,64 kuni 53,70 eurot kuus.

Pane tähele!

Puudega inimese toetusele lisaks
saab taotleda kohaliku omavalitsuse toetusi.

Näiteks: toimetuleku-toetus.

Neid toetusi saab taotleda ka siis,
kui puuet ega töövõime vähenemist pole tuvastatud.

Toetuste kohta küsi oma sotsiaal-töötajalt
või vaata Sotsiaalkindlustusameti veebist.

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/toetused-puudega-inimestele

Kohalikud omavalitsused on:

 • linna-valitsus,
 • linnaosa-valitsus,
 • valla-valitsus.

9.Töövõime-toetuse maksmine

Töövõime-toetust makstakse inimestele,
kellel on osaline või puuduv töövõime.

Osalise töövõime korral peab inimene olema aktiivne.

See tähendab, et inimene

 • töötab või on ettevõtja;
 • või otsib tööd (on registreeritud töötu);
 • või õpib koolis;
 • või kasvatab vähemalt 1 alla 3-aastast last;
 • või hooldab puudega inimest;
 • või saab loome-toetust;
 • või on ilma tema nõusolekuta eri-hoolekande-asutuses;
 • või on haiglas;
 • või on vanglas;
 • või on sõjaväe teenistuses.

Puuduva töövõime korral ei pea inimene aktiivne olema.

Töövõime-toetust makstakse päeva-määra alusel.

Töövõime-toetuse päeva-määr on summa,
mis on ette nähtud inimese toetamiseks
1 päevaks.

Alates 1. aprillist 2024 on töövõime-toetuse päeva-määr 20,57 eurot.

Osalise töövõime korral saab inimene 57% päeva-määrast:
11,72 eurot päevas,
umbes 351,75 eurot kuus.

Puuduva töövõime korral saab inimene 100% päeva-määrast:
20,57 eurot päevas,
umbes 617,10 eurot kuus.