1

MTÜ Vaimupuu alustas projekti, mis suurendab ligipääsetavust

Intellektipuude ja psüühikahäiretega inimeste huvides tegutsev MTÜ Vaimupuu alustas Avatud Eesti Fondi kaudu ja Aktiivsete Kodanike Fondi rahastusel projekti „Puuetega inimeste kaasamine sotsiaalteenuste lihtsasse keelde tõlkimise abil“, mis suurendab ligipääsetavust ning intellektipuude ja lugemisraskustega inimeste kaasatust ühiskonda.
Tegemist on oluliste informatiivsete tekstide tõlkimisega rahvusvaheliselt tunnustatud lihtsasse keelde, mis aitavad sihtgrupil mõista oma õigusi ja võimalusi ning vähendavad haavatust. Kuna intellektipuudega ja lugemisraskustega inimesed ei saa keerulisest keelekasutusest aru, võivad nad jääda infosulgu ega saa ühiskonnaelus osaleda.

„Oluline info peaks olema lihtsas keeles kättesaadav igas ametiasutuses,“ selgitab Vaimupuu peatoimetaja ja projektijuht Janek Muru. „Ligipääsetavus tähendab ju muuhulgas, et ka igasugune info oleks inimestele kättesaadav ja mõistetav.“

Rahvusvaheliselt tunnustatud (Inclusion Europe) lihtsa keele reegleid on Vaimupuu oma töös kasutanud alates 2012. aastast: kui tekst pole piisavalt lihtne, on sellele lisatud lihtsas keeles kokkuvõte.
Sarnast projekti, kus saaks toimetada erivajadusega inimeste jaoks olulised infomaterjalid lihtsasse keelde, on Vaimupuu juba ammu teha tahtnud, aga pole varem selleks rahastust saanud. Õnneks on nüüd ligipääsetavuse nõuded kasvanud ja lihtsa keele vajalikkus teistelegi silma jäänud. Vaimupuu kogemusi on osanud hinnata mitmed asutused ja ettevõtted, kes on Vaimupuu meeskonda oma töötajaid lihtsa keele alal nõustama kutsunud.

Projekt „Puuetega inimeste kaasamine sotsiaalteenuste lihtsasse keelde tõlkimise abil“ algas 1. oktoobril 2021, nüüd on ettevalmistavate töödega ühele poole jõutud ja saab alustada sisulist tööd. Tekstid valib projekti partner Sotsiaalkindlustusamet, esmajärjekorras toimetatakse lihtsasse keelde ohvriabi tutvustavad tekstid.

Lihtsa keele üheks reegliks on kohustus lihtsustatud teksti enne avaldamist sihtgrupi seas testida. Vaimupuul on selleks võimekus olemas – aastatega on kujunenud välja võrgustik organisatsioonidest, kus aktiivsed tegevusjuhendajad ja nende kliendid on valmis tekstide kohta tagasisidet andma. Projektis osaleb 6 erinevat päeva- ja tugikeskust üle Eesti. Tagasiside analüüsimisel on abiks projekti partner MTÜ Ökotark.

Projekti käigus valminud tekstid muudavad sotsiaalteenustest arusaamise kättesaadavaks nendele, kelle jaoks ametlik keelekasutus on liiga keeruline, aga kes väga vajavad teadmisi sotsiaalvaldkonnast.

Tekstid avaldatakse Sotsiaalkindlustusameti veebilehel, kus need on kättesaadavad laiemale avalikkusele (igal aastal üle miljoni individuaalse lugeja).

Samuti avaldab tekstid Vaimupuu oma kodulehel, kuna Sotsiaalkindlustusameti tekstide esmasesse sihtgruppi kuuluvad ka Vaimupuu lugejad – nii erivajadusega inimesed kui ka nende lähedased.
Projekt lõppeb 31. märtsil 2023. aastal ja selleks ajaks on lihtsasse keelde pandud 60 lehekülge (originaalpikkus) olulist infot. Kuna Eestis elab palju vene keelt rääkivaid inimesi, tõlgitakse lihtsas keeles eestikeelsed tekstid ka vene keelde ning neid testitakse kohalikul venekeelsel sihtgrupil.

MTÜ Vaimupuu tegemistega saab end kursis hoida veebilehel www.vaimupuu.ee ja Facebooki keskkonnas.

KOKKUVÕTE

Vaimupuu alustas uut projekti,
et tõlkida tähtsamaid tekste lihtsasse keelde.

Need tekstid õpetavad,
kust saab inimene nõu ja abi,
kui tal on mõni mure.

Esimesena tõlgitakse ohvri-abi tekstid.

Lihtsas keeles tekstidest saavad aru kõik:
need, kellel on raskusi lugemisega ja

need, kes ei oska hästi meie keelt.

Lihtsas keeles tekste testivad intellektipuudega inimesed
6 organisatsioonist üle Eesti.

Tekstid annab tõlkimiseks Sotsiaal-kindlustus-amet,
projektile andis raha Aktiivsete Kodanike Fond.

Tekstid avaldatakse Sotsiaal-kindlustus-ameti veebilehel
ja ka Vaimupuu veebilehel.