Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
2019. aastal suurenevad riigi investeeringud vanemlike oskuste arendamisse ja erivajadustega inimeste iseseisvat toimetulekut toetavatesse teenustesse. Üks olulisimaid muudatusi tuleb abivahendite rahastamisse, tänu millele ei tule abivahendite saamisel enam eelarvest tingitud katkestusi. Samuti tõuseb esimese ja teise lapse toetus 60 euroni kuus lapse kohta. Eelarvestrateegia seob kokku valitsuse suuremad eesmärgid, ministeeriumide plaanid ja tegevused ning nende rahastamise järgmiseks neljaks aastaks Sotsiaalvaldkond 2019. aastal: suurenevad investeeringud toimetulekut toetavatesse teenustesse ja vanemlike oskuste arendamisse
Hooga alustades kodulehtede valmistamine siis tasub põhjalikumalt vaadata. Kui on kindel tähtaeg lihtsa veebilehe valmistamine sisukalt võiks hea välja näha selleks postitan siia veebilehtede tegemine kvaliteetselt http://www.aara.ee/Veebilehtede_kujundamine.html algupärase raamistikuga tugeva veebilehtede tegemine kui ka, innovatiivselt viimistletud lihtsamat sorti veebilehtede tegemine kuidas lähemalt elemendid zero base cad

Sotsiaalvaldkond 2019. aastal: suurenevad investeeringud toimetulekut toetavatesse teenustesse ja vanemlike oskuste arendamisse

September 2018

2019. aastal suurenevad riigi investeeringud vanemlike oskuste arendamisse ja erivajadustega inimeste iseseisvat toimetulekut toetavatesse teenustesse. Üks olulisimaid muudatusi tuleb abivahendite rahastamisse, tänu millele ei tule abivahendite saamisel enam eelarvest tingitud katkestusi. Samuti tõuseb esimese ja teise lapse toetus 60 euroni kuus lapse kohta.

Sotsiaalvaldkond 2019. aastal: suurenevad investeeringud toimetulekut toetavatesse teenustesse ja vanemlike oskuste arendamisse

„Oleme sotsiaalvaldkonnas loonud uusi teenuseid ja suurendanud olemasolevate  rahastamist. Peame aga jõudma selleni, et inimestele oleks vajalik abi  kättesaadav sõltumata sellest, millises omavalitsuses ta elab,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Sotsiaalkindlustusameti roll nõustamise ja järelevalve tagamisel on võtmetähtsusega. Lahenduse peavad saama nii puudega lapse ja tema pere toetamine kui ka eakate hooldus – neile valdkondadele pööramegi esmajoones tähelepanu.“ 

 

Uuest aastast on suurem rahastus ka vanemlusprogrammidel, et parandada koolituste kättesaadavust kõigis Eesti piirkondades. Sotsiaalkaitseministri sõnul tuleb vanemlike oskuste arendamise ja vajadusel ka pereteraapiaga alustada alati pigem varem kui hiljem. „Suurema püsirahastusega pakub riik kohalikele omavalitsustele tuge, et koolitused oleksid igal pool kättesaadavad ning tagab ka mitmedimensioonilise pereteraapia kättesaadavuse. Lisaks kohandame teraapia ka neile noortele, kel perekonna tuge kahjuks ei ole,“ selgitas Iva.

 

2019. aasta riigieelarve olulisemad investeeringud sotsiaalvaldkonnas:

 

Laste ja perede heaolu suureneb tänu pereteraapia ja vanemlike oskuste arendamise programmidele, mis saavad 2019. aastast täiendava riikliku püsirahastuse. Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ on tuleval aastal võimalik kaasata senisest enam kui kaks korda rohkem väikelaste vanemaid, laieneda rohkematesse kohalikkesse omavalitsustesse ja suurendada rahastust Ida-Virumaal. Mitmedimensioonilist pereteraapiat saab pakkuda järjepidevalt kuni 200 lapsele aastas, lühendades praeguseks tekkinud järjekordi ning tagades, et mitmekülgsete probleemidega lapsed saavad abi, mis aitab ennetada probleemide süvenemist ja edasiste õigusrikkumiste toimepanemist. Samal teemal (24.04.2018): http://www.sm.ee/et/uudised/laste-ja-perede-programmid-saavad-riikliku-pusirahastuse

 

Lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele tõuseb 60 euroni kuus

2019. aastast on lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta 60 eurot (2018.a 55 eurot). Kui laps jätkab õpinguid, makstakse toetust selle jooksva õppeaasta lõpuni, millal laps saab 19-aastaseks. Alatest kolmandast lapsest on lapsetoetus iga lapse eest 100 eurot kuus. Lisaks saab kolme või enamat last kasvatav pere 2017. aasta 1. juulist kehtima hakanud lasterikka pere toetust 300 eurot kuus.

 

Abivahendite kättesaadavus paraneb veelgi, et paremini toetada erivajadustega laste ja täiskasvanute iseseisvat toimetulekut ning hoida ära võimalike tervisekahjude tekkimine või süvenemine. 

2019. aastast tehakse abivahendite eelarves esialgu kaheks aastaks  põhimõtteline muutus (ravimite kompenseerimisega sarnane eelarve  planeerimine), mis võimaldab abivahendite regulatsioonis kokkulepitud alustel  tagada abivahendi igale abivajajale. Riigi toel hakkavad isiklikuks kasutamiseks  mõeldud abivahendeid suuremas ulatuses saama ka hoolekandeasutustes elavad inimesed. Samal teemal (17.04.2018): 

http://www.sm.ee/et/uudised/uus-rahastamispohimote-toob-jargnevatel-aastatel-abivahendite-huvitamisse-olulises-mahus

 

Paraneb erihoolekandeteenuste ja sotsiaalse rehabilitatsiooni kättesaadavus, suurendades seeläbi inimeste iseseisvat toimetulekut ja vähendades lähedaste hoolduskoormust.

Kui praegu on erihoolekandeteenust vajavad inimesed pikalt järjekorras, siis lisaraha toel on võimalik nii tagada olemasolevate teenuskohtade rahastamine kui ka luua uusi, sh nt ööpäevaringseid, päeva- ja nädalahoiu ning kogukonnas elamise kohti. Sotsiaalse rehabilitatsiooni puhul on eesmärk tagada kiirem teenusele jõudmine ja teenuse osutamine vajadusel suuremas mahus. Rehabilitatsiooniteenustele on  kavandatud aastas 5,05 miljonit eurot rohkem ehk kokku 12,7 miljonit eurot  aastas,  erihoolekandeteenuste rahastamine kasvab enam kui 8 miljonit eurot  aastas, ulatudes 36,9 miljoni euroni. 

 

Riik investeerib 2019. aastal 1,5 miljonit eurot keerulisema  hooldusvajadusega eakatele mõeldud innovaatilise kodu rajamisse.  Spetsiifilise hooldusvajadusega eakad on seni enamasti pereliikmete hooldada,  kuna tavapärane üldhooldusteenus ei võimalda tagada vajalikku abi. Riigi  investeeringu abil luuakse uut tüüpi hooldusteenuseid pakkuv kodu kuni 50-le  eakale. Tegemist on ühe osaga hoolduskoormuse vähendamise paketist.

 

Riik jätkab puudega inimeste kodude kohandamist, et suurendada inimeste iseseisvat toimetulekut ja vähendada lähedaste hoolduskoormust.

Kokku on  aastaks 2023 kavas toetada 2000 erivajadusega inimese eluruumi  ümberehitamist, neist ligi 500 inimese kodude kohandamiseks esitasid kohalikud  omavalitsused taotlused juba tänavu. Puudega inimeste kodude kohandamist  rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. Varem samal teemal  (6.09.2018) http://www.sm.ee/et/uudised/56-omavalitsust-kohandavad-puudega-inimeste-eluruume

 

Riigieelarvest rahastatavate sotsiaaltöötajate palgad tõusevad

Sotsiaalse rehabilitatsiooni, erihoolekande ja asendushoolduse töötajate palgad  tõusevad vähemalt 7% ja keskmiselt 12%. Palgatõusu eesmärk on leevendada  kvalifitseeritud töötajate puudust, mis on piiramas sotsiaalteenuste kvaliteeti ja  kättesaadavust. Täpse palgatõusu määrab tööandja, kuna palgatõusuks  ettenähtud raha sisaldub riigi rahastatava teenuse hinnas, asendushoolduse  puhul suunatakse see kohalike omavalitsuste tulubaasi.

 

Tõhusama järelevalve abil paraneb kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste kvaliteet, et inimesed saaksid vajaliku abi kätte sõltumata sellest, millises omavalitsuses nad elavad. Sotsiaalkindlustusameti nõustava järelevalve võimekuse tõstmisel pöörab riik esmajoones tähelepanu üldhoolekande ja puudega laste teenustele ning nende kvaliteedile. Paremate tulemuste saavutamiseks süvendatakse koostööd teiste järelevalveasutustega. 2019. aastal on järelevalve tõhustamiseks ette nähtud 1 mln eurot.

 

Puudega inimeste spordi edendamise rahastus kasvab 2019. aastal 400 000  ja 2020. aastal lisaks veel 200 000 euro võrra ning on tulevast aastast  kultuuriministeeriumi kureerida. Lisaks jätkub eriprojektide toetamine  hasartmängumaksust. Tänavu ja ka 2017. aastal oli puudega inimeste  spordiorganisatsioonidele toetus riigieelarvest 295 tuhat eurot, millele lisandus  ligi 137 tuhat eurot projektitoetusi.  

 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve on 2019. aastal 4,85 miljardit eurot. Suurima eelarvega on 2,02 miljardi euroga sotsiaalse kaitse (põhiosas pensionid) ja 1,55 miljardi euroga tervise valdkonnad. Perepoliitika valdkonna eelarve on 707,6 miljonit eurot ning tööturu valdkonna eelarve 583 miljonit eurot.

 

Taustainfo:

  • Järgmise aasta riigieelarve eelnõu tegemisel lähtub valitsus oma suurtest eesmärkidest: edendada kestlikku majanduskasvu, suurendada rahvaarvu, tugevdada julgeolekut ning suurendada ühiskonna heaolu ja sidusust.
  • Riigieelarve eelnõu kiidab heaks valitsus, edastab selle Riigikogule, kes võtab riigieelarve seaduse vastu.
  • Riigieelarve koostatakse igal kevadel vastu võetud riigieelarve strateegia raames.  Eelarvestrateegia eesmärk on planeerida tegevusi ja raha pikemaajaliselt, pidades silmas valitsuse prioriteete, tulevikuprognoose ja üleilmseid trende. Eelarvestrateegia seob kokku valitsuse suuremad eesmärgid, ministeeriumide plaanid ja tegevused ning nende rahastamise järgmiseks neljaks aastaks.

 

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Sotsiaalvaldkond 2019. aastal: suurenevad investeeringud toimetulekut toetavatesse teenustesse ja vanemlike oskuste arendamisse
Sotsiaalvaldkond 2019. aastal: suurenevad investeeringud toimetulekut toetavatesse teenustesse ja vanemlike oskuste arendamisse
Sotsiaalvaldkond 2019. aastal: suurenevad investeeringud toimetulekut toetavatesse teenustesse ja vanemlike oskuste arendamisse
Sotsiaalvaldkond 2019. aastal: suurenevad investeeringud toimetulekut toetavatesse teenustesse ja vanemlike oskuste arendamisse

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Sotsiaalvaldkond 2019 aastal: suurenevad

Sotsiaalvaldkond 2019 aastal: suurenevad

„Oleme sotsiaalvaldkonnas loonud uusi teenuseid ja suurendanud olemasolevate rahastamist Peame aga jõudma selleni, et inimestele oleks vajalik abi kättesaadav sõltumata sellest, millises omavalitsuses ta elab,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva 2019. aastal suurenevad riigi investeeringud vanemlike oskuste arendamisse ja erivajadustega inimeste iseseisvat toimetulekut toetavatesse teenustesse. Üks olulisimaid muudatusi tuleb abivahendite rahastamisse, tänu millele ei tule abivahendite saamisel enam eelarvest tingitud katkestusi. Samuti tõuseb esimese ja teise lapse toetus 60 euroni kuus lapse kohta.

Sotsiaalvaldkond 2019. aastal: suurenevad investeeringud toimetulekut toetavatesse teenustesse ja vanemlike oskuste arendamisse

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused