Telli ajakiri      Toeta      Kontakt      
Kohalik omavalitsus, Rahandusministeerium ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus teostab projektis tehtud tööde üle järelevalvet, sh kohandatavas eluruumis Astangu KRK elluviidava kodukohanduste projekti tingimusef on avaldatud.
Olen kuulnud paljusid kodulehe uuendamine mis pakub eelist. Raske on võrrelda toodete kodulehtede koostamine ja see peab vastu aastaid täielikuks ülevaateks lihtsustatud kodulehtede loomine veel rohkem www.aara.ee selle kaudu saab lähemalt lugeda kodulehe loomine kaasaegselt ühekorraga, tugeva netilehe tegemine mis töötab ka koormusega ning selle juures on soodne veebilehe koostamine hästi kui uuele ettevõttele. zero base cad

Astangu KRK elluviidava kodukohanduste projekti tingimusef on avaldatud.

August 2016
Astangu KRK elluviidava kodukohanduste projekti tingimusef on avaldatud.

Sotsiaalministeerium on kinnitanud uued toetuse andmise tingimused projektile „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“(kättesaadav SIIN).


Tutvu järgnevate olulisimate punktidega ning uuri, millised on tingimused projektist toetuse taotlemiseks:

MIDA SAAB ELURUUMIDES KOHANDADA?
Kohandustööd sisaldavad:

1. eluruumi ning eluruumi sisse- ja väljapääsu kohandamist.
2. hoone välisukse ning eluruumi vahelise käigutee kohandamist.
3. hoone, kus asub taotleja eluruum, sisse- ja väljapääsu kohandamist.

MILLISED KULUD PROJEKT KATAB? 
- Kohandustööde elluviimisega seotud kulud, sh ehitustööd ja ehitusmaterjalide kulud, mis ei tulene otseselt taotleja erivajadustest, ent on vajalikud taastamaks pärast kohandust eluruumi eesmärgipärane kasutamine või ehituseelne väljanägemine.

- Ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit ja/või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada.

- Puudega isiku erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud.

- Abivahendite määruse (Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed. Vastu võetud 21.12.2015 nr 74) alusel toetatavad statsionaarsed abivahendid (näiteks käsipuud, käetoed) juhul kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

- Ehitustööde iseseisval teostamisel rahastatakse projekti vahenditest vaid materjalikulud.

 

MILLISEID KULUSID PROJEKT EI KATA?
- Toetuse taotlemiseks ja selle kasutamiseks tehtavad ettevalmistavad kulud.

- Kohandustööde elluviimisega seotud kulud, mille teostamise vajadus ei tulene otseselt puudega isiku erivajadustest ega ole vajalikud eluruumi ehituseelse väljanägemise taastamiseks.

- Ülemäärased, toreduslikud kulud nagu näiteks tünnisaun, aurusaun, ülemäära kallid ehitusmaterjalid ja abivahendid, millele on olemas soodsam ja puudega isiku erivajadusi arvestav alternatiiv.

- Tahtlikult vääralt arvestatud kulud.

- Ehitaja vastutusalas olevast lohakusest või tegemata jätmise tagajärjel tekkinud kulud.

- Teisaldatavad abivahendid.
 

KES SAAB TOETUST TAOTLEDA?
Toetust saab taotleda inimene, kelle puude kehtivusaeg on taotlemise hetkest vähemalt kuus kuud ning kes vajab abi igapäevategevustes.

 

MILLIST ELURUUMI PROJEKTI ABIL KOHANDADA SAAB?
- 
Kohandatav eluruum peab olema taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht.

- Kohandada saab eluruumi, mis on taotleja (või tema lapse/vanema):
#omandis või kaasomandis.

#kasutuses lepingu alusel. Lepingu järgi peab taotlejal olema õigus omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt 5 aastat pärast kohanduse planeeritud lõpetamist. See tähendab, et leping peab kehtima ka eluruumi omaniku vahetumisel ning leping peab olema kantud kinnistusraamatusse.

- Kui kohandatav eluruum ei ole taotleja või tema vanema või lapse omandis, peab esitama eluruumi omaniku, kaasomandi puhul kaasomaniku ning vajaduse korral hoone teiste korteriomanike või korteriühistu kirjalik nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.
 
- Kui kohandatavale eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlemisel olema hüpoteegipidaja nõusolek kohanduse tegemiseks, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab taotlejal vara käsutamist.
 
- Kohandada ei saa eluruumi, mille osas on algatatud täitemenetlus, va juhul kui eluruumi kasutatakse lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt 5 aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest. See tähendab, et leping peab kehtima ka eluruumi omaniku vahetumisel ning leping peab olema kantud kinnistusraamatusse.

 

KUIDAS TAOTLUS ESITATAKSE? 
Eluruumi kohandamise taotluse saab esitada puudega isik või tema seaduslik esindaja. 

Taotlus esitatakse ette antud vormil taotleja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. 
Taotlus tuleb esitada 31 päeva jooksul pärast taotlusvooru avanemist. Täpsem info taotluste vastuvõtmise kohta on peagi leitav praeguselt veebilehelt.

 

MIS SAAB PÄRAST TAOTLUSE ESITAMIST?
Taotlus läheb menetlemisele. Menetlemisel on kaks etappi. Nendele, kelle taotlus esimeses etapis kvalifitseerus, teeb Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse esindaja (vajadusel koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga) järjekorra alusel koduvisiidi. Koduvisiidi jooksul hinnatakse kohanduse sisulist vajadust. 
Visiidi käigus hinnatakse taotleja tegevuspiiranguid igapäevatoimingutest lähtuvalt:


1.) pesemis- ja tualetitoimingud.
2.) liikuvusega seotud toimingud.
3.) köögitoimingud.

Visiite tehakse kuni kvalifitseerunud taotlejatega on sõlmitud toetusleping.

 

KUIDAS ELURUUMIDE KOHANDUS LÄBI VIIAKSE?
1. Kvalifitseerunud taotlejatele koostab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus koduvisiidi järgselt eksperthinnangu kohanduse lahendusega.

2. Vastavalt eksperthinnangule esitab taotleja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele vastavalt teostatavate tööde vajadusele 2 ehitustööde hinnapakkumist, 2 projekteerimistööde hinnapakkumist ning 2 hinnapakkumist abivahendeid müüvalt ettevõttelt. Juhul kui taotleja soovib kohandustöid ise teostada, tuleb esitada hinnapakkumine vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt ja kahelt abivahendite müüjalt. 

3. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus teeb otsuse taotluse rahuldamise/mitte rahuldamise kohta.

4. Pärast rahuldatud taotlust koostatakse inimese ja omavalituses vahel toetusleping.

5. Eluruumi kohanduse saaja tellib Astangu spetsialisti hinnangu alusel 6 kuu jooksul pärast taotluse rahuldamist vajadusel ehitusprojekti ning organiseerib ehitusloa kohanduse elluviimiseks.

6. Kohanduse saaja tellib või teostab iseseisvalt vajalikud ehituslikud kohandustööd.

Ehitusprojekti ja kohandustööde tellimisel nõustab teotuse saajat vajadusel ning jälgib kohandustööde vastavust õigusaktidele spetsialist kohalikust omavalitsusest.

Kohalik omavalitsus, Rahandusministeerium ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus teostab projektis tehtud tööde üle järelevalvet, sh kohandatavas eluruumis.

 

Vaimupuu fotokonkurss on lõppenud
Suured tänud kõigile, kes osalesid Vaimupuu fotokonkursil.
Täname ka konkursi toetajaid
Astangu KRK elluviidava kodukohanduste projekti tingimusef on avaldatud.
Astangu KRK elluviidava kodukohanduste projekti tingimusef on avaldatud.
Astangu KRK elluviidava kodukohanduste projekti tingimusef on avaldatud.
Astangu KRK elluviidava kodukohanduste projekti tingimusef on avaldatud.

Ajakirja tellimine
Ajakiri Vaimupuu Ajakiri ilmub neli korda aastas paberil kui ka kodulehel.
Tellimiseks saada toimetusele e-mail. Loe ajakirja tellimisest lähemalt siin

Fotokonkurss 2019
Tänavuse fotokonkursi teema oli „IMELISED INIMESED“.

edasi.

Toeta avaldamist
Ajakiri saab ilmuda vaid tänu tublidele toetajatele. Hea kui sul ja sinu firmal on võimalik ajakirja toetada. Loe täpsemalt edasi, kuidas toetada.

 Ajakirja toimetus
MTÜ Vaimupuu, reg.nr. 80334123,
Muhu 9-64, Tallinn 13912
E-mail:
Tel 55 63 4449, Saada sõnum siin

Veebilehe loomine aara.ee

Astangu KRK elluviidava kodukohanduste

Astangu KRK elluviidava kodukohanduste

Sotsiaalministeerium on kinnitanud uued toetuse andmise tingimused projektile „Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ (kättesaadav SIIN ) Tutvu järgnevate olulisimate punktidega ning uuri, millised on tingimused projektist toetuse taotlemiseks: MIDA SAAB ELURUUMIDES KOHANDADA? Kohandustööd sisaldavad: 1

Astangu KRK elluviidava kodukohanduste projekti tingimusef on avaldatud.

www.vaimupuu.ee © 2015 MTÜ Vaimupuu » Ajakirja väljaandmine ja üritused